Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 424, 427, 445, 447 in 448/2 vse k.o. 548 - Zg. Senarska